t_with_child.jpg (31293 bytes)

 

<Home>

<About us>

<Admission>

<Curriculum>

<Activities>

 

pray.jpg (20188 bytes)

โรงเรียนอนุบาลบ้านรัก

Philosophy

  • เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาชีวิตไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
  • พัฒนาการด้านร่างกาย รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ ออกกำลังสม่ำเสมอ ช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวัน เช่น รับประทานอาหารได้เอง ถอดใส่เสื้อผ้าได้เอง เข้าห้องน้ำได้เอง
  • พัฒนาการด้านอารมณ์ อยู่ในบรรยากาศที่เบิกบานแจ่มใส ด้วยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่สวยงามเหมือนบ้าน เรียนรู้กิจกรรมศิลปะ วาดภาพ ร้องเพลง ท่องบทกลอน ฟังนิทาน
  • พัฒนาการด้านสังคม เรียนรู้การเข้าสังคมกับผู้อื่น ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิผู้อื่น เน้นวินัยในตัวเอง และมารยาทในสังคม
  • พัฒนาการด้านสติปัญญา เตรียมความพร้อมให้มีสมาธิ การฟัง การพูด และความสนใจใฝ่รู้

โรงเรียนอนุบาลบ้านรักได้นำแนวความคิดจากปรัชญาพุทธศาสนา และ มนุษยปรัชญา ของดร. รูดอล์ฟ สไตเนอร์ ซึ่งเป็นนักปรัชญา นักประวัติศาสตร์ นักฟิสิกส์ กวีและศิลปะ มาใช้ โดยได้ให้ความสำคัญกับการเล่นของเด็กอย่างมาก การเล่นเป็นการเรียนรู้ที่วิเศษที่สุดในวัยเด็ก มีข้อสังเกตจากการเล่นและกิจกรรมในห้องเรียนของเด็กดังนี้

  • ของเล่น ของเล่นพื้นๆที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติ เช่นขอนไม้ ก้อนหิน เปลือกหอย ผ้าหลากสี เด็กจะใช้จินตนาการของเขามาทุ่มเทให้ของนั้นเป็นจริงไปตามจินตนาการได้มากขึ้น หากเป็นของเล่นสำเร็จรูป ทำให้เด็กใช้จินตนาการได้น้อย เบื่อง่าย ต้องหาของเล่นใหม่บ่อยๆ และถ้าเป็นการเล่นที่ได้จากการคิดค้นและสร้างจนสำเร็จด้วยตัวเอง เด็กจะสนุก รู้สึกท้าทาย ได้เรียนรู้พื้นฐานวิชาต่างๆ สั่งสมเป็นพื้นฐานในการศึกษาขั้นต่อไปในอนาคต… ดังนั้น ขณะที่เด็กกำลังเล่น พลังแห่งการสร้างสรรค์จะหลั่งไหลไม่หยุดยั้ง ครูสามารถประเมินผลการเล่นของเด็กด้วยการสังเกตและจดบันทึก
  • การทำเป็นแบบอย่างและการทำตาม เมื่อเด็กเห็นตัวอย่างที่ดีของผู้ใหญ่ เช่น ผู้ใหญ่ที่ทำงานด้วยมือตนเอง ไม่ว่าจะเป็นงานบ้าน งานซ่อมแซม ฯลฯ เด็กจะซึมซับความตั้งอกตั้งใจ ความขยันขันแข็ง ตลอดจนความมั่นใจที่จะทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จได้ด้วยมือตนเอง ซึ่งเราจะเห็นสิ่งนั้นสะท้อนออกมาในการเล่นของเด็ก และจะเห็นได้จากการกระทำในชีวิตประจำวันของเด็ก ดังนั้น แบบอย่างของผู้ใหญ่ที่ดีรอบข้างจะมีอิทธิพลต่ออุปนิสัยที่ดีของเด็กในวันข้างหน้า
  • วินัยในตัว วินัยในตัวได้มาจากความเข้าใจที่มาที่ไปของสิ่งต่างๆ เข้าใจกติกา ของส่วนรวมที่เด็กมีส่วนได้เกี่ยวข้อง เช่น เก็บของเล่น เมื่อถึงเวลารับประทานอาหาร และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบงานในห้องเรียนเหมือนบ้านของตนเอง เช่น จัดโต๊ะอาหาร กวาดพื้น เช็ดโต๊ะ ล้างจาน ดังนั้น ระเบียบวินัยคือความอบอุ่นที่ให้แก่กันในส่วนรวม
  • สังคมแบ่งปันและพึงพา ในห้องเรียนแต่ละห้องมีเพื่อนร่วมชั้นเรียน คละอายุตั้งแต่ 3-6 ขวบ เหมือนพี่น้องที่ใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัวเดียวกัน เด็กจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆจาก “พี่” ที่โตกว่า และได้เรียนรู้การดูแลที่ให้กับน้องที่เล็กกว่า สังคมแห่งความแบ่งปันแลพึ่งพาอาศัยกันจะเกิดขึ้น ทำให้ต่อไปภายภาคหน้าเด็กจะกลายเป็นคนที่เข้ากับบุคคลทุกสังคมได้ และยังเรียนรู้วิธีการที่จะทำเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้อีกด้วย